નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટે ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર.

નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટે ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર.

Share with:


દેશમાં નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટે ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર છે. હવે . રિટર્ન ભરનારાની સંખ્યા પણ વધી ગઈ છે. મંગળવાર સુધીમાં 4.37 કરોડ લોકો રિટર્ન ભરી ચૂક્યા છે. તેમાંથી લગભગ 14 લાખ તો છેલ્લા 24 કલાકમાં જ ફાઈલ થયા હતા.

Share with:


News