ચૂંટણી -કોંગ્રેસે બીજી યાદી જાહેર કરી ?

ચૂંટણી -કોંગ્રેસે બીજી યાદી જાહેર કરી ?

Share with:


અમદાવાદ વોર્ડના કોંગ્રેસ પક્ષે નામ જાહેર કર્યા છે જેમા ગોતા , ચાંજલોડીયા, રાણીપ,થલતેજ,નરોડા,વાસણ વોર્ડના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે .

Share with:


News